Privacy Policy

 

Persondata – og cookiepolitik

1. Registrering og behandling af boligkøbers personoplysninger

Hococo ApS (hococo), C.A. Olesens Gade 4, 9000 Aalborg, CVR.nr. 39760061, er ansvarlig for opbevaring og behandlingen af de personoplysninger, som registreres og behandles ved boligkøbers (købers) brug af hococo.

Vi indsamler og behandler persondata som et naturligt led i driften af hococo og har derfor vedtaget nedenstående politik. Den fortæller dig som køber, hvordan vi behandler de persondata, vi indsamler og bruger, når du anvender vores tjenester.

Hococo’s opbevaring og behandling af dine personoplysninger er underlagt vilkårene i denne Persondata- og cookiepolitik.

2. Hvilke personoplysninger opbevares og benyttes?

Hococo behandler følgende kategorier af personoplysninger om køber:

 • Almindelige kontaktoplysninger (navn, mail, telefonnummer og adresse)
 • CPR-nr.
 • Sagsbehandlingshistorik og kommunikation
 • IP-adresse
 • Svar i kundeundersøgelse
 • Informationer afgivet i forbindelse med en eventuel klagesag eller sag om mangler

Personoplysninger behandles i digitaliseret og skriftlig form.

3. Formålene med behandling

Hococo behandler personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af aftalte vare/serviceydelser, herunder ved benyttelse af leverandører
 • Kommunikation med køber i forbindelse med udbud af hococo’s produkter og services
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af hococo’s system og services
 • Behandling i forbindelse med eventuelt opståede tvist i relation til køb af bolig eller mangler heraf

Behandling af personoplysningerne vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for opfyldelse af det pågældende formål.

4. Indsamlingen af persondata om køber

Persondata om køber vil være oplyst af køber selv og af den bygherre eller mægler, som har behandlet projektsalget.

5. Grundlag for behandling af købers personoplysninger

Hococo’s behandling af personoplysninger sker for at opfylde købers aftale med bygherre og/eller for at opfylde købers køb af varer eller serviceydelser gennem hococo’s systemer samt foranstaltninger til forberedelse heraf. Derudover har køber ved brug af hococo adgang til boligens relevante data. Hococo’s behandling af personoplysninger sker endvidere i visse tilfælde, hvor det er nødvendigt for at hococo kan varetage en legitim interesse, hvor hensynet til køber ikke går forud herfor.

6. Deling af købers personoplysninger

Følgende personer vil kunne få adgang til købers personoplysninger:

 • Medarbejdere hos hococo’s leverandører, som leverer eller giver tilbud på, de for købers omhandlede varer/serviceydelser
 • Hococo medarbejdere, som er beskæftigede med de relevante leverancer/serviceydelser
 • Medarbejdere hos bygherre eller dennes mægler

Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov, herunder i konkrete tilfælde med henblik på bekæmpelse af online svindel og andre kriminelle aktiviteter eller forsøg herpå.

Købers personoplysninger opbevares i datacentraler (databehandlere) placeret inden for EU.

7. Varighed af opbevaring

Hococo sletter løbende købers personoplysninger, når de ikke er nødvendige for at opfylde det formål, de oprindeligt er indsamlet til.

Hococo sletter dog tidligst personoplysningerne 1 år efter, der er foretaget 5 års gennemgang af boligen, jf. AB18.

8. Sikkerhedsforanstaltninger

Hococo sikrer købers personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte købers oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion, sletning eller tab af oplysninger.

9. Købers rettigheder

Som køber har du følgende rettigheder vedrørende de af hococo registrerede personoplysninger:

 • Adgang til at få oplyst hvilke personoplysninger om dig, der er registreret af hococo
 • Ret til få berigtiget urigtige oplysninger om dig registreret af hococo
 • Ret til at få slettet oplysninger om dig, når registreringen ikke længere er nødvendig for opfyldelse af formålene i pkt. 3 og ikke forhindres af en opgave/pligt, der påhviler hococo i medfør af dansk eller EU-lovgivning
 • Adgang til at få udleveret eller fremsendt de oplysninger, du selv har afgivet til hococo i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format, evt. per e-mail

 • 10. Cookies

Cookies, formål og relevans

Vi anvender cookies til at indsamle oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold på siden.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledningen under punkt) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Hvad er cookies?

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Blokerer eller sletter du vores cookies, kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Hvilke cookies bliver sat:

Tredjepartscookies

Vi har tilladt at tredjeparter sætter cookies fra hjemmesiden (såkaldt tredjepartscookies).
Vi anvender marketing og optimeringscookies for at få en optimal drift af vores hjemmeside. Dette gælder Google Analytics, som vi bruger til at analysere, hvordan du anvender vores hjemmeside. De indsamlede oplysninger bliver sendt og gemt på Googles servere.

Du kan læse nærmere om disse cookies og deres formål i nedenstående:

Navn: Google Analytics/analytics.js
Udbyder: Google
Formål: Sideanalyse
Udløbstid: 2år

11. Ændring af persondatapolitik

Nærværende persondatapolitik vil løbende kunne justeres af hococo for at efterleve de til enhver tid gældende persondataregler.

12. Kontakt

Hvis køber har indvendinger mod hococo’s behandling af købers personoplysninger, opfordres køber til at kontakte hococo’s databeskyttelsesrådgiver (dataansvarlig@hococo.io).

Køber har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til købers rettigheder og over hococo’s behandling af købers personoplysninger. For yderligere oplysninger henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

13. Din personlige data

Anvendelse af kontaktanmodning og tilmelding af nyhedsbreve

Du kan vælge at udfylde en kontaktanmodning på vores hjemmeside. Ved at gøre dette indsender du personoplysninger som fx dit navn, hvilken virksomhed du repræsenterer, e-mailadresse. Disse personoplysninger vil blive anvendt af Hococo ApS i forbindelse med vores behandling af din anmodning.

Hvis du ønsker, kan du give dit samtykke til at modtage vores nyhedsbreve. I forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet skal du alene oplyse navn og e-mail adresse. Herudover registrerer vi ikke andre oplysninger i forbindelse med tilmeldingen.

Når du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, anvender vi din e-mailadresse til udsendelse af nyhedsbrev som indeholder fx information om aktuel viden, e-bøger, webinar invitationer indenfor projektboliger og Proptech.

Din e-mailadresse og eventuelle andre kontaktoplysninger vi har registreret om dig opbevares så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev.

Ret til at trække samtykke tilbage

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke, og dermed afmelde dig fra nyhedsbrevet. I den forbindelse sletter vi din e-mailadresse i kontaktlisten for modtagelse af nyhedsbrev. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevene ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som findes i bunden af nyhedsbrevene du modtager fra os. Efter afmelding modtager du ikke yderligere fra os.

Du kan til enhver tid anmode om at få indblik i den data vi har opbevaret om dig. Dette gør du ved at kontakte dataansvarlig@hococo.io.

English version

Privacy and cookie policy

1. Registration and processing of home buyer personal data

Hococo ApS (hococo), C.A. Olesens Gade 4, 9000 Aalborg, CVR no. 39760061, is responsible for the storage and processing of the personal data recorded and processed by the home buyer (buyer) using hococo.

We collect and process personal data as a natural part of the operation of hococo and have therefore adopted the policy below. It tells you as a buyer how we process the personal data we collect and use when you use our services.

Hococo’s storing and processing of your personal information is subject to the terms of this Privacy Policy and Cookie Policy.

2. What personal data is stored and used?

Hococo processes the following categories of personal information about the buyer:

General contact information (name, mail, telephone number and address)
Social Security No.
Case History and Communication
IP address
Answer in customer survey
Information provided in connection with any complaint or defect case

Personal data is processed in digital and written form.

3. The purposes of treatment

Hococo processes personal data for the following purposes:

Delivery of agreed goods / services, including the use of suppliers
Communication with the buyer in connection with the supply of hococo’s products and services
Surveys, statistics and analyzes to improve hococo’s system and services
Treatment in connection with any dispute arising in connection with the purchase of a home or lack thereof

The processing of personal data will be limited to what is necessary for the purpose in question.

4. Collection of personal data about the buyer

Buyer personal data will be provided by the buyer himself and by the builder or broker who has handled the project sales.

5. Basis for processing buyer personal data

Hococo’s processing of personal data is done in order to fulfill the buyer’s agreement with the developer and / or to fulfill the buyer’s purchase of goods or services through hococo’s systems and measures for preparation thereof. In addition, when using hococo, the buyer has access to the relevant data of the home. Furthermore, Hococo’s processing of personal data takes place in certain cases where it is necessary for Hococo to have a legitimate interest where the interests of the buyer do not precede this.

6. Sharing Buyer’s Personal Information

The following persons will be able to access the buyer’s personal data:

Employees of hococo’s suppliers who supply or offer the goods / services for the buyer
Hococo employees who are engaged in the relevant supplies / services
Employees of the builder or his broker

Public authorities, as required by law, including in specific cases for the purpose of combating online fraud and other criminal activities or attempts to do so.

Buyer’s personal data is stored in data centers (data processors) located within the EU.

7. Duration of storage

Hococo continuously deletes buyer’s personal information when they are not needed to fulfill the purpose for which they were originally collected.

However, Hococo deletes the personal data at the earliest one year after a 5 year review of the dwelling has been carried out, cf. AB18.

8. Security measures

Hococo secures the Buyer’s personal information through both technical and organizational security measures to protect the Buyer’s information against unauthorized access, tampering, destruction, deletion or loss of information.

9. Buyer’s Rights

As a buyer, you have the following rights regarding the personal data registered by hococo:

Access to disclose what personal information about you is registered by hococo
Right to correct incorrect information about you registered by hococo
Right to delete information about you when the registration is no longer necessary for the purposes set out in para. 3 and is not prevented by a task / duty that is incumbent on hococo pursuant to Danish or EU law
Access to obtain or transmit the information you have personally submitted to hococo in a structured, plain and machine-readable format, if applicable. by email

10. Cookies

Cookies, purpose and relevance

We use cookies to collect information about you that is used to personalize and improve our content on the site.

If you do not want information to be collected, you should delete your cookies (see instructions below) and refrain from further use of the website. Below we have elaborated on what information is collected, their purpose and which third parties have access to it.

What are cookies?

The website uses “cookies”, which is a text file that is stored on your computer, mobile or other. similarly for the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics, and targeting ads. Cookies cannot contain malicious code such as cookies. virus.

It is possible to delete or block cookies.

See instructions: http://minecookies.org/cookiehandling.

If you block or delete our cookies, you may risk that the website does not work optimally and that there is content that you cannot access.

What cookies are set:

Third-party cookies

We have allowed third parties to set cookies from the website (so-called third-party cookies).
We use marketing and optimization cookies to optimize the operation of our website. This applies to Google Analytics, which we use to analyze how you use our website. The information collected is sent and stored on Google’s servers.

You can read more about these cookies and their purpose in the following:

Name: Google Analytics / analytics.js
Provider: Google
Purpose: Page analysis
Expiry time: 2 years

11. Change of Privacy Policy

This privacy policy will be subject to continuous adjustments by hococo to comply with the personal data rules in force at any time.

12. Contact

If the Buyer objects to Hococo’s processing of Buyer’s personal information, Buyer is encouraged to contact Hococo’s Data Protection Advisor (dataansvarlig@hococo.io).

The Buyer also has the right to appeal to the Data Inspectorate in relation to the Buyer’s rights and over Hococo’s processing of the Buyer’s personal data. For more information, see the Danish Data Protection Agency’s website www.datatilsynet.dk.

13. Your personal data

Use of contact request and subscription of newsletters

You can choose to fill out a contact request on our website. By doing this, you submit personal information such as your name, which company you represent, email address. This personal information will be used by Hococo ApS in connection with our processing of your request.

If you wish, you may give your consent to receive our newsletters. When registering for the newsletter, you only have to provide your name and e-mail address. In addition, we do not record other information in connection with registration.

Once you have subscribed to our newsletters, we will use your e-mail address for sending out newsletters containing, for example, information on current knowledge, e-books, webinar invitations within project housing and Proptech.

Your email address and any other contact information we have registered about you will be kept as long as you are subscribed to our newsletter.

Right to withdraw consent

You have the right to withdraw your consent, and thus unsubscribe from the newsletter. In this regard, we delete your email address in the newsletter contact list. You can unsubscribe from the newsletters at any time by clicking on the “unsubscribe newsletter” link, which can be found at the bottom of the newsletters you receive from us. After unsubscribing you will not receive any further from us.

You can request access to the data we have stored about you at any time. To do this, contact data responsible@hococo.io.